yushan node yushan-n06 uid=10005(wikis) gid=10005(wikis) groups=10005(wikis),48(apache)